Zonen 09. Sewing patterns and organic cotton.

My Account

Cover ontwerpwedstrijd

Zonen 09 organiseert een cover ontwerpwedstrijd voor haar patronen. Elk Zonen 09 patroon bestaat uit minstens een patroon en een handleiding. Elke handleiding krijgt een unieke cover die bij onze digitale versies als eerste het scherm vult, maar pas helemaal tot zijn recht komt in de papieren exemplaren. De cover van de papieren handleiding vult de uitgestanste dasvorm en geeft het Zonen 09 patroon zijn eigenheid die kenners laat weten wie voor hem of haar ligt. Eén van onze nieuwe patronen willen we nu graag brandmerken met een klantenontwerp.

Zit er tekentalent in jouw gezin en wil je deelnemen aan onze ontwerpwedstrijd? Lees dan onderstaand wedstrijdreglement, kleef het, zelf ontworpen, hand- of computergetekend ontwerp op de binnenzijde van de A5 folder die je ontving of hier kunt downloaden. Mail een digitale foto van het ontwerp naar sharon@zonen09.com én stuur de papieren (ontvangen of zelf geprintte) folder met jouw ontwerp op naar onderstaand adres:

Zonen 09
t.a.v. Sharon Duverger
Dok Noord
Sint-Salvator 18B - 101 B
9000 Gent

Vergeet niet om je eigen naam en postadres op de enveloppe te noteren. Je inzending moet ons bereiken ten laatste op 1 september 2016.

Stuur je ons jouw ontwerp door/op, dan ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

DE OPDRACHT
Ontwerp een cover voor de brochure van een nieuw Zonen 09 patroon. 

CRITERIA
Bij het beoordelen van de ontwerpen zal de jury rekening houden met volgende elementen:

INZENDING: PROCEDURE
Neem deel door:

  1. het kleven van je zelf ontworpen, hand- of computergetekend ontwerp op de binnenzijde van de folder die je ontving of printte.
  2. het opsturen van de folder met je ontwerp naar bovenstaand adres.
  3. het mailen van een foto van je ontwerp in de folder naar sharon@zonen09.com.

Je inzending moet Zonen 09 bereiken ten laatste op 1 september 2016.

PRIJS
Het ontwerp van de winnaar zal de cover sieren van de brochure bij één van de nieuwe Zonen 09 patronen die in het najaar van 2016 gelanceerd zullen worden. Aan de binnenzijde van de cover zullen de gegevens van de ontwerper met eventuele link naar een eigen url worden opgenomen.

Afhankelijk van wie de winnaar is en zijn of haar leeftijd kan met Zonen 09 nog worden afgesproken welke andere vorm(en) van visibiliteit toepasselijk zijn.

DOEL
Het doel van deze wedstrijd is niet commercieel van aard. Het doel is het betrekken van de Zonen 09 klanten en volgers bij het ontwerpproces van de Zonen 09 patronen.

DEELNAME/INSCHRIJVING
Deze Zonen 09 ontwerpwedstrijd is een open wedstrijd voor de Zonen 09 klanten. Deelname staat open voor iedereen ongeacht de leeftijd. Zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen.

Zonen 09 behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de ontwerpwedstrijd, indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen zoals neergelegd in de voorwaarden wordt voldaan. Eén deelnemer kan verschillende ontwerpen insturen. 

HET ONTWERP
Het ontwerp moet bestemd zijn voor de cover van een Zonen 09 brochure.

TIJDSCHEMA
De Zonen 09 ontwerpwedstrijd verloopt volgens het volgende tijdschema:

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN REALISATIE ONTWERP
Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten die rusten op het ontwerp komen toe aan de deelnemer. De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar ontwerp een eigen creatie is, die geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De deelnemer vrijwaart Zonen 09 van aanspraken van derden dat het ontwerp inbreuk maakt op diens rechten en vergoedt alle schade en kosten van Zonen 09 (waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand) in verband met dergelijke aanspraken.

Zonen 09 verwerkt het door haar geselecteerde ontwerp in haar assortiment van brochurecovers bij de Zonen 09 patronen. Zonen 09 heeft hierbij het recht wijzigingen aan het ontwerp door te voeren. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp, en in het bijzonder de wereldwijde auteursrechten, worden door de deelnemer aan Zonen 09 overgedragen. De deelnemer verleent in dit geval op het eerste verzoek van Zonen 09 zijn of haar volledige medewerking om een dergelijke overdracht van intellectuele rechten te bewerkstelligen, hetgeen zal worden neergelegd in een nader te sluiten overeenkomst met de deelnemer.

Door deelname aan deze wedstrijd geeft de deelnemer Zonen 09 onherroepelijk het recht om te publiceren over zijn of haar ontwerp, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord en zonder dat over zo’n publicatie vooraf ruggespraak wordt gehouden met de deelnemer.

De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet vóór inzending, noch vóór de officiële bekendmaking publiceren, te koop aanbieden, exposeren of anderszins openbaar maken.

Alle kosten die een deelnemer maakt om te komen tot zijn of haar ontwerp, alsmede de kosten voor inzending, komen voor rekening van de deelnemer.

JURY
Er is een jury die, met kennis van zaken, alle inzendingen beoordeelt. De juryleden zijn verbonden aan het bedrijf Zonen 09. De juryleden gaan in eerste instantie na of een inzending voldoet aan de in dit document gestelde criteria. Wanneer een inzending afwijkt van de eisen, valt deze buiten verdere beoordeling.

De beslissing van de jury is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd. 

VRAGEN
Voor vragen over de Zonen 09 ontwerpwedstrijd kan contact worden opgenomen met sharon@zonen09.com.

GESCHILLEN
Op de Zonen 09 ontwerpwedstrijd is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Zonen 09 ontwerpwedstrijd worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

OVERIG
Zonen 09 is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en of aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op www.zonen09.be/pages/ontwerpwedstrijd.

Indien een of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In zulk geval zal zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de strekking van de te vervangen regeling.

Subscribe to our newsletter and get a 10% discount code (not for stockists)

We only send out newsletters when we have something important to tell so we promise: no spam.